ضربان معكوس...

دوست داشتم با همه وجودم؛عزیزم هنوزم....تورودوست دارم!!!